Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Bewindvoering geschiedt volgens de regelingen zoals in dit reglement omschreven.

Artikel 2 Aanvang bewindvoering

Bij de aanvang van de onderbewindstelling heeft de rechthebbende inmiddels alle nodige informatie en documenten aan de bewindvoerder overhandigd, welke voor de bewindvoering noodzakelijk zijn.

Artikel 3 Beginbalans

Binnen twee maanden na de aanvang van de onderbewindstelling zal de bewindvoerder een beginbalans indienen bij het kantongerecht. In de beginbalans worden opgenomen de bezittingen en schulden van de rechthebbende (BW art 1:436 lid 1).

Artikel 4 Registergoederen

Bij aanwezigheid van registergoederen (onroerend goed) zal de bewindvoerder zorg dragen voor aantekening van de onderbewindstelling in het openbaar register (kadaster) (BW art 1:436 lid 3).

Artikel 5 Bewindsvoeringsrekening

Bij de aanvang van het bewind wordt door de bewindvoerder een bankrekening op naam van de rechthebbende geopend. Alle inkomsten en uitgaven van het bewind geschieden via deze bankrekening. De bewindvoerder voert het beheer over deze bankrekening (BW art 1:436 lid 4).

Artikel 6 Budget

Binnen twee maanden na de aanvang van de onderbewindstelling stelt de bewindvoerder een begroting op, inhoudende de maandelijkse inkomsten en uitgaven van de rechthebbende. Onder uitgaven worden opgenomen de huisvestingslasten, verzekeringen, contributies en abonnementen, overige vaste lasten, vervoerskosten, reserveringskosten en huishoudelijke uitgaven.

Artikel 7 Inkomen

De rechthebbende, indien daartoe in staat, draagt er zorg voor dat de bewindvoerder steeds tijdig wordt geïnformeerd over de aard en de herkomst van zijn/haar inkomen. De rechthebbende dient, indien daartoe in staat, zelf voor zijn/haar inkomen te zorgen, hetzij middels inkomen uit arbeid, inkomen uit vermogen of inkomen uit een uitkering. De rechthebbende overlegt vooraf met de bewindvoerder alle wijzigingen die betrekking hebben op zijn dienstverband c.q. uitkering.

Artikel 8 Uitgaven

De bewindvoerder verricht de uitgaven overeenkomstig de opgestelde begroting. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de huisvestingslasten, de noodzakelijke verzekeringen en overige vaste lasten. De bewindvoerder verstrekt de rechthebbende wekelijks of maandelijks een leefgeld of zakgeld op een daartoe bestemde bankrekening.

Artikel 9 Schulden

Bij de aanvang van de bewindvoering inventariseert de bewindvoerder de schulden van de rechthebbende. Hij stelt de schuldeisers schriftelijk op de hoogte van de onderbewindstelling.

Artikel 10 Aflossingscapaciteit

De bewindvoerder berekent de aflossingscapaciteit van de rechthebbende op grond van het genoten inkomen minus vaste lasten en leefgeld. Bij het bepalen van de aflossingscapaciteit zal zoveel als mogelijk rekening worden gehouden met de voorgeschreven berekeningsmethode van het Recofa-model.

Artikel 11 Aflossingsregeling

De bewindvoerder spreekt aflossingsregelingen af met de schuldeisers. Hierbij wordt rekening gehouden met c.q. uitgegaan van de aflossingscapaciteit zoals berekend conform artikel 10.

Artikel 12 Positie schuldeisers

De onderbewindstelling wijzigt de juridische positie van schuldeisers niet. De rechtsmiddelen die hen ten dienste staan blijven van kracht.

Artikel 13 Privacy

De gegevens van de rechthebbende worden opgenomen in een geautomatiseerde cliënten-registratie. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierop van toepassing. In deze wet wordt de bescherming van de privacy van burgers geregeld. Onbevoegden krijgen geen inzicht in deze gegevens. De bewindvoerder verstrekt uit deze registratie slechts gegevens aan derden, indien zulks in het belang van de cliënt is of uit de aard der bewindvoering voortvloeit.

Artikel 14 Informatie

Rechthebbende
De rechthebbende draagt er zorg voor dat alle informatie en documenten welke van invloed zijn op de bestedingsruimte doorgestuurd worden aan de bewindvoerder.De rechthebbende mag geen nieuwe financiële verplichtingen aangaan zonder overleg met de bewindvoerder. Onder financiële verplichtingen wordt verstaan het aangaan van leningen, contracten, (telefoon)abonnementen en verder alles wat invloed heeft op de bestedingsruimte.

Bewindvoerder
De bewindvoerder verstrekt maandelijks een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de afgelopen maand. De bewindvoerder verstrekt jaarlijks en aan het einde van het bewind een rapport waarin alle inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar worden vermeld. Dit jaarrapport wordt tevens aangeboden aan de kantonrechter ter controle. De bewindvoerder verstrekt jaarlijks een opgave van de huidige stand van de schulden. Deze opgave wordt tevens aangeboden aan de kantonrechter.

Artikel 15 Rekening en verantwoording

Jaarlijks en aan het einde van het bewind wordt door de bewindvoerder rekening en verantwoording afgelegd aan de rechthebbende, indien de rechthebbende in staat moet worden geacht de rekening op te nemen (BW art 1:445). De rekening en verantwoording wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de kantonrechter. In overleg met de kantonrechter wordt de maand bepaald waarin de rekening en verantwoording op het kantongerecht moet worden ingeleverd.

Artikel 16 Bereikbaarheid

Ten behoeve van de rechthebbende is de bewindvoerder telefonisch bereikbaar op de aan hem schriftelijk kenbaar gemaakte vaste tijden. Deze tijden worden door de bewindvoerder bekend gemaakt. Voorts is de bewindvoerder altijd schriftelijk, per fax of per e-mail te bereiken.

Artikel 17 Slotbepaling

Dit reglement kan niet in strijd zijn met de wet of enige wettelijke bepaling.