Klachten regelen

Klachten regelement

                                                                                      
                                                                                        RB Bewindvoering BV

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

-          RB Bewindvoering BV

-          Client

-          De persoon die een financiële relatie met RB Bewindvoering BV heeft, het zij door een
           onderbewindstelling, mentorschap, curatele of budgetbeheer.

Artikel 2

Indien er tussen een klant en een medewerker van RB Bewindvoering  BV een geschil is ontstaan over de wijze waarop door laatstgenoemde is omgegaan met de materiele belangen van de klant, zal in eerste instantie door de direct betrokkenen getracht worden het geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 3

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de medewerker die het dossier van de cliënt beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen.

Lukt dat niet, dan brengt de medewerker het bezwaar ter kennis van de directie. Deze behandelt het bezwaar en tracht daarbij, eventueel na nader overleg met de cliënt en de betrokken medewerker, het bezwaar alsnog in der minne op te lossen. De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de directie is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden gesteld, dan kan hij/zij een klacht indienen.

Artikel 4

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

-          naam en adres van de klager

-          de dagtekening

-          een omschrijving van de klacht

Artikel 5

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als

-          de cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een  andere burgerlijke rechter heeft gewend

-          de klacht anoniem is

-          het feit waarover geklaagd wordt langer dan één jaar voor indiening heeft plaatsgevonden

Artikel  6

Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken behandeld door <directie, speciaal aangewezen medewerker>. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt dit schriftelijk mede aan de cliënt.

Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt, wordt de klager door <directie, speciaal aangewezen medewerker> schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan Horus of aan de toezichthoudende kantonrechter.

Artikel 7

Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, is er de beroepsmogelijkheid bij de Klachtencommissie van Horus.

Artikel 8

Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het  noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

Artikel 9

De directie archiveert de klachten in een centraal registratiesysteem. Zij houdt aantekening van de klacht en van de afdoening daarvan.

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking op 01-08-2022 en geldt voor onbepaalde tijd.

 

 

 

 

U kunt uw klacht schriftelijk indienen ter attentie van de directie(vertrouwelijk); postadres: Postbus 190, 6980 AD Doesburg.

Mocht u er samen met uw bewindvoerder niet uit komen, dan kunt u zich wenden tot de brancevereniging Horus. Zij zullen na onderzoek een beoordeling geven of uw klacht al dan niet gegrond is. Alle informatie rondom laatst genoemde procedure is hier te vinden.