Respect voor uw privacy

Privacy beleid

RB Bewindvoering respecteert de privacy van U en die van haar clientèle en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld RB Bewindvoering gaat met persoonlijke gegevens om zoals vastgelegd en beschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens www.cbpweb.nl

Informatieverzameling

RB Bewindvoering verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een door de rechter opgelegde maatregel of door een tussen hen gesloten overeenkomst van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.

Beveiliging van informatie

In het gegevensbestand van de RB Bewindvoering worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de (financiële) handeling en van de door de cliënt met de opdrachtgever aangegane overeenkomsten. RB Bewindvoering verplicht zich, na beëindiging van de haar opgedragen werkzaamheden, alle bescheiden die zij ter uitvoering van deze werkzaamheden hebben verkregen aan de cliënt en/of derden te retourneren. RB Bewindvoering bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is en draagt zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Het verstrekken van gegevens

RB Bewindvoering is in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden voor cliënt steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle persoonlijke en relevante informatie/gegevens van cliënt die betrekking hebben op de werkzaamheden voor cliënt. Ook zullen de gegevens van cliënt opgenomen worden in persoonsregistratie van RB Bewindvoering. We verstrekken uitsluitend gegevens aan derden wanneer de wet dit voorschrijft, binnen de juridische eenheid waarvan RB Bewindvoering deel uitmaakt en in het geval van (het vermoeden van) fraude.

Verandering en verwijdering van informatie

U kunt uw gegevens veranderen en wijzigen door het sturen van een e-mail naar info@rb-bewindvoering.nl. Bij verhuizing dient u dit tijdig aan te geven.

Vragen over het privacy beleid

Heeft u vragen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens of over de werkwijze van RB Bewindvoering op het gebied van privacy, stuurt u dan een e-mail naar: info@rb-bewindvoering.nl.